You are here
Home > הלוואות > כתבה בינונית על הלוואות מחברות אשראי ובנקים

כתבה בינונית על הלוואות מחברות אשראי ובנקים

הלוואה

בכל בחירה של הלוואה ועם ההחלטה לקחת הלוואה מכל סוג שהוא יש להקפיד על האפשרות להחזרים חודשיים נוחים, כך שיהיו נוחים לתשלום.

בסופו של דבר כל הלוואה צריכה לשרת את המטרה לשמה נועדה- ליצור הקלה ברווחה הכלכלית של הלקוח ועם זאת ליצור את ההרגשה שההלוואה אינה מלווה בהחזרים מעיקים וכבדים, גם אם מדובר בהחזר ממושך הנפרש לתקופה ארוכה של כמה שנים.

כסף, הלוואה, שטר
כסף לא תולים לייבוש על החבל – משקיעים אותו בבורסה

לאחרונה אנו רואים יותר ויותר לקוחות הבוחרים להשתמש כמה פעמים באפשרות של לקיחת הלוואה, אך מה שצריך להיות מן ההתחלה צעד חד פעמי ואחראי מאד, יכול להפוך להיות מצב כרוני של לקיחת הלוואות אין סופיות שאינן נגמרות. הלוואה יש לקחת בצורה אחראית ובאופן שלא יצור כל סוג של תלות ממושכת בסגנון כלכלי כזה, ובמיוחד לאנשים פרטיים שאינם מנהלים עסקים, עליהם ליצור מסגרת כלכלית סבירה שאינה תלויה בלקיחה של הלוואות רבות פעם אחר פעם.

מה אנחנו חייבים לזכור כאשר לוקחים הלוואה מהבנק

יש לזכור כי הלוואות כרוכות במהלכים של בזבוז כספים רב יותר, מהלכים אלו עלולים להפר את האיזון הכספי וליצור עומס בתשלום של ריביות מיותרות.  גם המוסד הפיננסי עליו לגלות אחריות כלפי לקוחותיו ולא להעמיס שלא לצורך הלוואות רבות, ובייחוד כאשר מדובר בלקוחות שמצב היתרה שלהם אינו מעודד. לקוחות רבים נמצאים כיום תחת חובות גדולים וכבדים שעלולים לתפוח לסכומים גדולים יותר בלקיחת הלוואות שלא לצורך או כאשר הם יודעים שלא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שההלוואה דורשת. מוסד פיננסי כלכלי ואחראי יוודא לייעץ ללקוחותיו באופן שקול כך שיוכלו לקבל את השירות המקצועי והאיכותי ביותר שיתרום לרווחת חייהם.

תנודות בשוק ההון והשפעות על האשראי

הציבור כיום בבועה הכלכלית הנוטה לתנודות ולשינויים רבים, וכן המתנהלת בקצב מהיר ובצורך גדול יותר לקנות ולבזבז, צריך לקחת הלוואות כאשר הוא זקוק ונדרש לכך מתוך שיקול אחראי ולא כמותרות או כדרך שגרתית, ובוודאי כאשר אין הוא זקוק להלוואה אין גם צורך לקחת או להציע זאת לציבור. הלוואות מלוות בהחזרים של ריביות שונות ועמלות באחוזים שונים ומשתנים, ולקיחת ההלוואה אינה פוטרת את הלקוח או את הבנק מלהמשיך לגלות אחריות בניהול הכלכלי הפרטי של הלקוח ושל המוסד הפיננסי.

כתיבת תגובה

Top